top of page

פרוגרמה לצרכי ציבור

מחקר וניתוח מכסת השטחים הנדרשים להקצאה למבני ציבור

קצב צמיחת האוכלוסיה ומגמת העיור המואץ בישראל מחייבים בניית כ-1.5 מיליון יחידות דיור עד שנת 2050. במדינה המורכבת מקבוצות אוכלוסיה מגוונות, ובעלת כמות קרקע מוגבלת, שינויים דינמיים במרחב מייצרים צמיחה בביקושים לקרקעות לצרכי ציבור ומחדדים את הצורך בניצול מיטבי של הקרקע הציבורית. כל תוספת תושבים חדשים לשכונה קיימת מייצרת אתגר לרשות המקומית ומחייבת מחשבה ותכנון של מוסדות חינוך בריאות ורווחה, והגדרת היקף שטחי הציבור הפתוחים. 

מנהל התכנון מחייב תוספת נספח פרוגרמטי במהלך הגשת תכנית סטטוטורית העתידה להוסיף מעל ל-100 יח"ד במרקם קיים או באיזור חדש. 

הפרוגרמה היא תהליך תכנון מקיף ומעמיק, החיוני לבניית פרויקטים ציבוריים ופרטיים המתחשבים באינטרסים ובצרכים של הקהילה המקומית. התכנון כולל איתור וניתוח האתגרים, כמו גם פיתוח פתרונות מתאימים לצרכים המשתנים של הציבור והרשויות המקומיות

המסמך סוקר את מאפייני האוכלוסיה, המרקם העירוני הבנוי ומוסדות הציבור הקיימים באיזור, בוחן את התכנית המוצעת, ומספק כלים והמלצות בראייה תכנונית-עירונית, לצוותי התכנון להטמעה בתב"ע. כל זאת, תוך התאמת השימושים למאפייני אוכלוסיית היעד ובכוונה לייצר ניצול אינטנסיבי ורב-שימושי של הקרקע לצרכי ציבור.

Logo-1704223640825.png
  • ביצוע סקירת נתונים ומגמות אורבניים, הכוללים מאפייני אוכלוסייה ודמוגרפיה מול ההיצע העירוני הקיים

  • איתור מענה לצרכים הפוטנציאליים במסגרת המוסדות והמתקנים הקיימים והמתוכננים ברובע ובמרחב, על בסיס כושר הנשיאה המקומי והמדיניות העירונית לפיתוח והפעלה של מערכות שירותי הציבור השונות.

  • תובנות, המלצות וחוות דעת מול צוות התכנון, להטמעת שטחי הציבור במהלך הקידום הסטטוטורי.

  • גיבוש פרוגרמה מוסכמת להקצאה לשטחי ציבור ואישורה מול היחידה האסטרטגית וגופי התכנון.

  • הגשה, תיקונים והתאמות (במידת הצורך ובהתאם לשינוים במספר יח"ד).

פרויקטי התחדשות עירונית

DJI_0086.JPG

תכנית  התחדשות עירונית - מרכז רובע ג' אשדוד

תכנית להרחבת זכויות ולתוספת יחידות מגורים במרכז מסחרי קיים ברובע ג' אשדוד.  במסגרת הגשת התכנית נתבקשה עריכת בדיקה פרוגרמתית להגדרת הצרכים במוסדות ציבור ולאיתור פתרונות לתוספת האוכלוסייה החזויה לשכונה.

לב אשדוד.jpg

תכנית התחדשות עירונית - מרכז לב אשדוד

תכנית להריסת קניון לב אשדוד הישן ולהקמת מרכז מסחרי רובעי תוך יצירת שטחי ציבור, תעסוקה, ותוספת דירות בתמהיל משתנה. החברה ליוותה את התהליך התכנוני משלב היזום ועד שלביה הסופיים ואישורה בועדה המחוזית-דרום. 

תודה על פנייתך !

צרו קשר

 דב גרונר 17 - תל אביב-יפו

+972524727731

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page